Nærhed, tryghed og faglig kompetence

Vi kan hjælpe dig med en række juridiske anliggender.

Vores ydelser

Nærhed, åbenhed og tydelige resultater.

Nærhed, åbenhed og tydelige resultater er elementer, som kendetegner samarbejdet med vore klienter. Denne tilgang har også bevirket, at vi oplever en voldsom tilgang af nye klienter og opgaver. Med andre ord bliver vi dagligt bekræftet i, at vi gør det rigtigt.

Ejendomshandler

Kom trygt i mål

Ét af vore særlige kompetenceområder er bolig-/ejendomshandel og hvor vi bistår igennem hele processen – enten på købers eller sælgers side. Skødebehandling, ejerpantebreve, refusionsopgørelse m.v. Hos Hallgren Advokater tager vi hånd om hele sagskomplekset og bringer dig trygt i mål.

Familieret

Vi sætter klienten og familieforholdene i centrum i sager om familieret.

Familieret er den del af civilretten, der regulerer familiens retsstilling og familiemedlemmernes indbyrdes rettigheder og pligter.

Hos Hallgren Advokater er vi specialiseret i centrale elementer under familieretten, herunder ægteskab, separation og skilsmisse, fremtidsfuldmagter, værgemål og arveret ved udarbejdelse af testamente.

Vores centrale fokus er hos vores klient og dennes ønsker i forhold til dennes familie. Udgangspunktet kan derfor være forskelligt afhængigt af, hvad den enkelte har af ønsker og behov for familiens fremtid.

Vi oplever primært, at det for mange kan omhandle økonomi i forbindelse med separation eller skilsmisse, og hvor det for mange ægtefæller, kan være svært uden behørig bistand, at blive enig om en fordeling af aktiver og passiver ved en bodeling, særligt da man på dette tidspunkt, befinder sig i en personlig krise.

Hallgren Advokater varetager dine rettigheder, og drager omsorg for, at du som klient kan føle dig tryg gennem processen, og sikrer samtidigt, at der udarbejdes en bodelingsaftale efter gældende retsregler.

Hallgren Advokater bistår dagligt klienter med udarbejdelse af testamente. Her er klienterne ligeledes i fokus, uanset om der er tale om fælles testamente mellem ægtefæller, samlevende eller enlige med eller uden børn.

Der er mange overvejelser, som skal tages med i betragtning, når der skal oprettes et testamente, og de færreste er bekendte hermed.

Det er derfor en god ide at tage Hallgren Advokater med på råd, og det er vores fornemmeste opgave at sikre, at alle vores klienter forlader os med en god fornemmelse af, at ens sidste ønske, er varetaget bedst muligt.

Mange af vores klienter som tilhører den ældre generation, har som ofte hørt om fremtidsfuldmagter. Fremtidsfuldmagter er et fantastisk værktøj som sikre, at en ægtefælle, samlever, børn eller en nærtstående ven, kan indtræde på vegne af fuldmagtsgiveren, såfremt livet måtte bringe, at fuldmagtsgiveren pludselig ikke kan agere på egne vegne, og derved varetage sine egne forhold på bedste vis.

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt igennem Hallgren Advokater sikres det, at ens nærmeste kan træde til og drage omsorg for ens forhold.

Alle sager der vedrører børn, er for den enkelte klient et meget følsomt og yderst prioriteret område, som Hallgren Advokater har en dyb forståelse for.

Hallgren Advokater har ført mange sager omkring forældremyndighed, samvær og bopæl, både ved Familieretshuset og ved domstolene.

Hallgren Advokater kan derfor sikre, at du bliver hørt, samt at sætte fokus på hvad der det vigtigste – nemlig barnets forhold, og hvad der er bedst for det enkelte barn.

Hallgren Advokater bistår også i sager om tvangsanbringelser som behandles i kommunal regi. Læse mere herom under børnesager.

Dødsbobehandling

Vi hjælper jer trygt videre, når I mister en af jeres nærmeste

Når en af jeres nærmeste går bort, er der mange praktiske forhold, der skal tages hånd om. Efter begravelsen melder spørgsmålene sig: Hvem skal arve? Hvad skal der ske med bolig og indbo? Hvordan håndteres skatte- og afgiftsmæssige forhold?

For at kunne besvare nogle af disse spørgsmål, skal det blandt andet undersøges, om afdøde havde oprettet testamente, hvilke aktiver og passiver boet indeholder, ligesom arvingernes ønsker til bobehandlingen naturligvis også spiller en stor rolle.

Hos Hallgren Advokater har vi mange års med behandling af dødsboer, og vi hjælper jer trygt igennem processen fra start til slut og bistår jer med kontakt til banker, offentlige myndigheder og alle øvrige aktører i forbindelse med bobehandlingen.

Vi yder således rådgivning og bistand igennem hele forløbet; allerede inden boet udleveres fra Skifteretten, og indtil arven er endeligt fordelt mellem boets arvinger.

Vi bistår både i privatskiftede boer og som bobestyrer og har stor erfaring med begge skifteformer.

Civil retsagsbehandling

Skal du anlægge en retssag? Eller er du blevet sagsøgt? Så kan Hallgren Advokater hjælpe dig

Når der opstår konflikter mellem aftaleparter, private såvel som erhvervsdrivende, og konflikten ikke kan løses i mindelighed, kan det være nødvendigt at anlægge en sag ved retten.

Civile retssager kan omhandle alt fra fejl og mangler ved byggearbejde til nabostridigheder, og uanset hvilket retsområde sagen vedrører, er det vigtigt, at den advokat, som fører sagen, har indgående kendskab til sagens juridiske problemstillinger og de mulige sagsomkostninger.

Hos Hallgren Advokater har vi speciale i at føre retssager både for byretten og landsretten.

Alle civile retssager starter med et indledende møde, hvor din sag gennemgås og vurderes, og den videre proces tilrettelægges af en af vores erfarne advokater.

Straffesager

Om du er tiltalt eller forurettede i en straffesag, bistår Hallgren Advokater dig med stort engagement, diskretion og omhyggelighed uanset sagens karakter.

Strafferet betegner den del af juraen, der omhandler kriminalitet og dens følger, og som giver domstolene mulighed for idømmelse af straf til lovovertræderne.

Alle der således bliver berørt af strafferetten, enten som tiltalt eller forurettet, befinder sig således i en meget alvorlig situation, da straffesager vedrører dine handlinger som privatperson, også selvom du har foretaget dig noget ulovligt i forbindelse med dit arbejde eller virksomhed.

Det er derfor vigtigt, at den advokat en tiltalt vælger som sin forsvarsadvokat, eller den advokat forurettede vælger som sin bistandsadvokat, forstår og prioriterer den tiltaltes og den forurettedes sag.

Hos Hallgren Advokater bistår vi i alle typer af straffesager, herunder alt i mellem færdselssager, vold, tyveri, bedrageri, til de alvorligste forbrydelser såsom voldtægt og drab.

De færreste er bekendte med, at det hverken koster dig mere eller mindre at vælge din egen forsvars- eller bistandsadvokat. Hallgren Advokater tilbyder derfor altid en uforpligtende samtale, hvor du som tiltalt eller forurettede, kan få vores ærlige vurdering af din sag.

Børnesager

Er du part i en børnesag, enten som barn, ung eller som forældre, har du mulighed for at vælge din egen advokat uden omkostninger.

I børnesager har der som oftest pågået en længere sagsbehandling forud for sagens indbringelse ved et børn- og ungeudvalg i kommunalt regi.

Børn- og ungeudvalget kan bl.a. træffe afgørelse om tvangsmæssig undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, tvangsmæssig anbringelse af et barn eller en ung udenfor hjemmet, afbrydelse af samvær eller kontakt mellem barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaver under en anbringelse og om overvåget samvær under en anbringelse.

Parter i en børnesag er indehavere af forældremyndigheden, den unge over 12 år eller den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden, men som afgørelsen om samvær og kontakt vedrører.

Inden der træffes afgørelse i en sag om tvangsmæssig foranstaltning, skal kommunen orientere sagens parter om retten til at se sagens akter og til at udtale sig i sagen.

Det at være part i en børnesag som behandles ved børn- og ungeudvalget betyder også, at man har ret til at have sin egen advokat med til mødet, at have en bisidder med til mødet og at udtale sig overfor udvalget, inden der træffes en afgørelse i sagen.

Sagsakterne kan være kompliceret, og retsreglerne følger af serviceloven, som for den almindelige dansker, kan virke uoverskuelig.

Hallgren Advokater er specialiseret indenfor området, og har mange års erfaring med området, både ved børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen og ved byretten, og vi kan derfor sikre dig, at dine rettigheder iagttages korrekt, og at forvaltningen overholder gældende regler på området.

Selskabsret

vi reducerer kompleksiteten

Det bliver mere og mere komplekst at drive virksomhed. Det ser vi gennem sager, hvor vi har bistået indenfor etablering af selskaber, virksomhedsoverdragelse og generationsskifte, bestyrelsesansvar samt rekonstruktioner m.v. Tag derfor Hallgren Advokater med på råd inden det er for sent.

Inkasso

Har du brug for en god inkasso advokat?

Hos Hallgren Advokater bistår vi både små og store virksomheder samt foreninger med inddrivelse af gæld. Vi står klar til at hjælpe med effektiv inkassobehandling, således at du og din virksomhed i stedet kan fokusere på jeres kerneopgave.

Vi yder rådgivning og bistand allerede fra første rykkerskrivelse og til en eventuel behandling af sagen i retten, og vi indtræder, uanset hvor sagen måtte være nået til.

Entreprise og udbudsret

Rådgivning af private og erhverv

Vi har mangeårig erfaring indenfor det entreprise- og udbudsretlige område, såvel med rådgivning til både private, entreprenører og offentlige instanser. Eksempler kan være udarbejdelse af kontrakter, kvalitetssikring af udbudsmateriale, rets- og voldgiftssager, ekspertise iht. AB systemerne, konkursbehandlinger o.m.a.

Personskadeerstatning

Hallgren Advokater hjælper dig med at få den erstatning, som du har krav på

Hvis du er kommet til skade i medfør af dit arbejde, færdselsuheld eller andet, kan det være svært at gennemskue, om du har ret til erstatning, og i givet fald hvor meget, og hvortil kravet skal rettes.

Det kan som oftest være altafgørende for udfaldet af din erstatningssag, om du allerede fra start, har fået bistand af en erstatningsadvokat

Formålet med personskadeerstatning er at sikre, at den, der er kommet til skade, skadelidte, ikke lider et tab, eller om bedst muligt, at kunne fortsætte et så normalt liv som overhovedet muligt, efter skaden indtræden.

Der vil typisk være tale om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab, varigt mén, løbende helbredelsesudgifter samt godtgørelse for svie og smerte.

Hallgren Advokater hjælper dig med at få den erstatning, som du har krav på.

Udlændingeret

Har du eller din familie svært ved at gennemskue de mange danske regler om visum, opholdstilladelse, dansk indfødsret og familiesammenføring

De danske regler om visum, opholdstilladelse, dansk indfødsret og familiesammenføringer er nogle af de mest kompliceret og uoverskuelige retsområder i Danmark, og det kan være svært at gennemskue de mange lovregler på området.

Hallgren Advokater er specialiseret indenfor områderne, og vi bistår gerne dig og din familie indenfor områderne, således at I ved lethed vil kunne danne jer et overblik over gældende ret, samt at vi ligeledes bistår jer i eventuelle ansøgninger.

Udendørs
Hallgren advokater

Om os

Hallgren Advokater har i 2017 oplevet en markant tilgang af klienter. Samtidig er branchen som helhed kendetegnet ved stor konkurrence som følge af den teknologiske udvikling. Alt i alt en udvikling, som vi – Hallgren Advokater – følger meget tæt, da vi favner hele spektret af juridiske fagområder.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.