Privatlivspolitik

EU har vedtaget en ny databeskyttelsesforordning, som trådte i kraft den 25. maj 2018, og formålet er at beskytte dig og de personoplysninger, som Hallgren Advokater håndterer. Som en naturlig del af at være klient hos Hallgren Advokater afgiver du løbende oplysninger til os.

Vi har den seneste tid arbejdet med at implementere de nye regler i databeskyttelsesforordningen. Det er en opgave, vi tager meget seriøst, og vi vil både nu og i fremtiden tage godt vare på vores klienters informationer.

Fokus på din tryghed
Databeskyttelsesdataforordningen betyder blandt andet større krav til dataopbevaring og -behandling. Det indbefatter også regler om databeskyttelse gennem arbejdsgange, der sikrer, at uvedkommende ikke får adgang til data, og at data ikke opbevares længere end nødvendigt. Hos Hallgren Advokater respekterer vi dit privatliv, og vi ønsker at være helt åbne omkring vores processer.

Denne databeskyttelsespolitik er gældende for advokatvirksomheden, Hallgren Advokater.

1. INDLEDNING

a. Databeskyttelse

I forbindelse med udøvelse af juridisk bistand behandler Hallgren Advokater personhenførbare oplysninger (persondata) om sine klienter, og har derfor vedtaget denne databeskyttelsespolitik, der beskriver, hvorledes dine data behandles, og hvilke rettigheder du har som registreret.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundlæggende rettigheder negativt, og vi behandler dine persondata ud fra følgende grundlæggende principper:

 • Behandlingen sker på en lovlig, rimelig og gennemsigtig måde i forhold til dig.
 • Behandlingen er underlagt en formålsbegrænsning.
 • Behandlingen sker ud fra et princip om dataminimering.
 • Behandlingen sker ud fra et princip om rigtighed, der skal sikre, at de data vi behandler om dig er korrekte og ajourførte.
 • Behandlingen sker ud fra et princip om opbevaringsbegrænsning.
 • Behandlingen sker ud fra et princip om integritet og fortrolighed.

b. Dataansvarlig

Den dataansvarlige for behandlingen af dine persondata er Hallgren advokater, som du har indgået en rådgivningsaftale med. Du kan se de enkelte medarbejdere og kontaktoplysninger til dem her.

Såfremt du har indgået en aftale med Hallgren Advokater, er det Hallgren Advokater der således er dataansvarlig, hvilket betyder, at det er denne virksomhed, der er ansvarlig for at sikre, at dine persondata behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (databeskyttelsesforordningen) og gældende national lovgivning herom.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af persondata i virksomheden, bedes du kontakte den enkelte advokat, som du har indgået en rådgivningsaftale med. Hvis du er i tvivl om, hvilken advokat du har indgået en rådgivningsaftale med, og du har spørgsmål vedrørende behandling af dine persondata, bedes du kontakte Jurist Karina Jensen på kj@hallgrenadvokater.dk.

2. GENERELT OM BEHANDLING AF PERSONDATA HOS HALLGREN ADVOKATER

a. Behandling af persondata som en del af vores juridiske rådgivning

Hos Hallgren Advokater behandler vi persondata om dig som en uundgåelig del af den rådgivning, som vi yder dig, og i vores løbende kontakt med dig.

b. Typer af personoplysninger

I forbindelse med udøvelse af juridisk rådgivning behandler vi persondata om dig,
som blandt andet omfatter:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Jobfunktion
 • Økonomi
 • Formue
 • Familieforhold
 • Arbejdsrelaterede forhold
 • Forsikringsforhold
 • Tidligere bopælsadresser
 • Relationer til 3. part
 • Sociale problemer

I nogle tilfælde behandler vi særlige persondata (personfølsomme data) om dig, der omfatter:

 • Racemæssig eller etnisk baggrund
 • Politisk, religiøs og filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 • Behandling af generiske eller biometriske data med henblik på unik identifikation
 • Helbredsmæssige og seksuelle forhold

2.1. Formålet med behandlingen af persondata, samt det juridiske grundlag herfor

a. Vi indsamler og opbevarer dine data til specifikke og legitime formål, for eksempel:

 • Når vi registrerer dig som klient eller kontaktperson i vores sagssystem med henblik på den løbende korrespondance og fakturering.
 • Når vi skal bruge oplysningerne til at få et overblik over sagens faktum, og dermed skabe det bedst mulige grundlag for at bistå og rådgive dig juridisk.
 • Når vi er forpligtede til at indhente oplysninger i henhold til relevante love.

b. Når vi indhenter oplysningerne hos dig, eller hos tredjepart vil du blive oplyst om, at vi indhenter oplysningerne, og til hvilke konkrete formål.

c. Hvis vi senere har brug for at benytte oplysningerne til et andet formål end det oplyste, vil vi kontakte dig, og indhente dit samtykke hertil.

d. Vores hjemmel (retsgrundlag) for at behandle dine persondata vil typisk være for almindelige persondata, herunder:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, a: Samtykke
 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, b: Opfyldelse af kontrakt
 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, c: Retlig forpligtelse
 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, d: Beskyttelse af dine eller andre private personers eller vitale interesser
 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, f: Interesseafvejning

e. For særlige (personfølsomme) persondata:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, a: Samtykke
 • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, c: Beskyttelse af dine eller andre private personers vitale interesser
 • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, f: Nødvendigt for at retskrav kan fastlægges

f. I forbindelse med indhentelsen af dine persondata vil du blive oplyst om, hvilke(n) hjemmel, der ligger til grund for behandlingen.

2.2. Omfanget af data

a. Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt at minimere mængden af persondata i forhold til formålet med behandlingen. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper vi bruger, kan bruges anonym eller pseudonymiseret form. Det er muligt, hvis det ikke påvirker vores forpligtelser over for offentlige myndigheder eller vores daglige drift negativt.

b. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige for at opfylde vores tilsigtede formål. Derudover kan det ved lov besluttes, hvilken type data det er nødvendigt at indsamle og opbevare i forhold til at drive advokatfirma. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være påkrævet for at opfylde en kontrakt eller anden juridisk forpligtelse.

2.3. Kontrol

a. Vi kontrollere løbende, at dine persondata ikke er forkerte eller vildledende i det omfang det er muligt. I den forbindelse beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata. Du kan kontakte den enkelte advokat, du har indgået aftale med, for underretning om ændringer.

3. SIKKERHED

a. For at beskytte dig mod, at uvedkommende kan få adgang til dine persondata, bruger vi it-løsninger, som automatisk sikrer, at al data kun er tilgængelige for relevante personer.

Desuden har vi hos Hallgren Advokater vedtaget interne procedurer og politikker vedrørende informationssikkerhed. Disse procedurer og politikker indeholder instruktioner og handlinger, der beskytter dine data mod at blive ødelagt, tabt, ændret, offentliggjort og mod uautoriseret adgang eller deling.

4. VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA

a. Som en del af vores advokatbistand er vi til tider forpligtede til at videregive persondata til tredjeparter. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med behandlingen af en retssag, konkursbehandling, bobehandling, stiftelse af et selskab og i mange andre sammenhænge.

Af tredjeparter omfatter eksempelvis men ikke begrænset hertil:

 • Domstolene
 • Modpartens advokater
 • Kreditorer (kreditorinformation)
 • Erhvervsstyrelsen
 • Statsforvaltningen
 • Øvrige offentlige institutioner

b. Udlevering af persondata til en tredjepart vil altid være retligt begrundet og i øvrigt nødvendig for at opfylde dine eller din virksomheds berettiget interesser.

5. KLIENTERS RETTIGHEDER

a. Indsigtsret

Du kan på anmodning få indsigt i hvilke persondata og kategori af persondata, som vi behandler om dig og hvad formålet med behandlingen er, hvis du ikke allerede er oplyst herom. Du kan også få indsigt i, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der i øvrigt har adgang til dine persondata.

b. Indsigelsesret

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata og trække et tidligere udstedt samtykke til behandling af dine persondata tilbage.

Du skal dog være opmærksom på, at der vil være visse persondata, som vi vil kunne behandle uden dit samtykke, hvis vi har en berettiget interesse, og hvis beskyttelsen af dine interesser ikke overstiger denne interesse.

c. Ret til berigtigelse

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige eller vildledende, har du ret til at få dem rettet. Du skal i den forbindelse kontakte den advokat du har indgået aftale om juridisk bistand med.

d. Ret til at få persondata begrænset/eller slettet

Så længe du er klient hos Hallgren Advokater og op til 10 år efter, at klientforholdet er ophørt opbevarer vi dine persondata med henblik på opfyldelse af offentlige forpligtelser, og med henblik på eventuelle juridiske tvister.

I nogle tilfælde vil vi dog have en forpligtelse til at slette dine persondata tidligere. Dette gælder f.eks., hvis du trækker et samtykke tilbage, eller hvis opbevaringen af dine persondata ikke længere er nødvendige for de angivne formål.

Hvis du anmoder om at få rettet eller slettet dine personlige data, undersøger vi om betingelserne herfor er opfyldt, og i så fald foretager vi de nødvendige ændringer eller sletninger snarest muligt.

e. Ret til dataportabilitet

Hvis du anmoder om at få oplyst, hvilke persondata Hallgren Advokater behandler om dig, og betingelserne herfor er til stede, er du berettiget til at vi overgiver dig disse i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og vi kan, og vil ikke forhindre, at du transmitterer disse oplysninger til tredjemand. Hvis du anmoder om det, og det er teknisk muligt, vil vi sørge for at transmittere de ønskede persondata direkte fra Hallgren Advokater til en tredjepart.

f. Ret til at klage

Hvis du mener, at dine persondata behandles i strid med gældende lovgivning eller andre juridiske forpligtelser, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Klage kan indgives ved at skrive til følgende mail: dt@datatilsynet.dk

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.